Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Dokumenty

Složení školské rady

Školská rada má šest členů

1) Jednu třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel Liberecký kraj - Ing. Martin Gold, Ing. Tomáš Hocke.

2) Jednu třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti – Pavlína Horníková (zákonný zástupce), (druhý zástupce z řad zletilých studentů bude zvolen až po ukončení „coronavirových“ opatření)

3) Jednu třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy – současným členům (Mgr. Ondřej Illich a Ing. Lubomír Louda) vypršel mandát, proto proběhnou dne 16.10.2020 nové volby. K dnešnímu dni je navrženo 5 kandidátů z řad pedagogů.

Dne 19.10.2020 proběhlo 2.kolo on-line volby dvou členů školské rady. Na další funkční období byli zvoleni Mgr. René Bělohradský za pracoviště Alešova a Mgr. Ondřej Illich za pracoviště Zborovská.

Pravomoci školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy